top of page

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Všeobecné obchodné podmienky

Internetového obchodu www.moristrade.com

I. Úvodné ustanovenia a Vymedzenie pojmov

1.Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej aj “VOP“) sa riadia právne vzťahy medzi spoločnosťou

 

Obchodné meno: MORIS trade sro

Adresa: Miloša Janošku 369/13, Štrba 059 38, Slovenská republika

Zapísaná v registri Okresného súdu Prešov, Oddiel Sro, Vložka číslo 40891/P

IČO: 48 324 566 

DIČ: 2121316901

IČ DPH: SK2121316901

Bankový účet: SK33 1100 0000 0029 4008 9892

Povolenie na distribuciu a predaj spotrebiteľského balenia lihu v daňovom voľnom obehu: Evidenčné číslo: 627332000076

Predávajúci  je platcom DPH /Dane z pridanej hodnoty/

 

(ďalej aj “Predávajúci”) a každou osobou, ktorá je Kupujúcim tovaru, alebo služieb ponúkaného Predávajúcim v Internetovom obchode Predávajúceho, a ktorá vystupuje v pozícii spotrebiteľa v zmysle ďalších ustanovení týchto Všeobecných obchodných podmienok a príslušných zákonov definujúcich spotrebiteľa, v rámci platnej legislatívy Slovenskej republiky najmä zákonov: Zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytnutí služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo obchodných priestorov Predávajúceho v platnom znení, Zákon č. 250/2007 Zz o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, Zákon č. 22/2004 Zz o elektronickom obchode v platnom znení, Zákon č. 40/1964 Zz Občiansky zákonník v platnom znení, Zákon č. 250/2007 Zz o ochrane spotrebiteľa v platnom znení.

 

 

1.1.Emailový kontakt a telefonický kontakt na Predávajúceho je: 

 

Email: info@moristrade.com

Tel. č.: tel.: +421 908 777 390

 

1.1.1.Adresa na zasielanie písomností, reklamácií, odstúpenie od zmluv ai je:

 

MORIS trade s.r.o., Miloša Janošku 369/13, Štrba 059 38, Slovenská republika

 

1.2.Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa upravujú právne vzťahy medzi Kupujúcimi, ktorí sú spotrebiteľmi a Predávajúcim. 

1.3. Pojem Internetový obchod je totožný s pojmom Elektronický obchod as pojmom Webové sídlo.

2.Kupujúcim je každá osoba (fyzická osoba alebo právnická osoba), ktorá odeslala objednávku prostredníctvom elektronického objednávkového formulára využitím webového sídla Predávajúceho, prípadne ďalšími diaľkovo-komunikačnými prostriedkami.

2.1.Spotrebiteľom je Kupujúci, ktorý je fyzickou osobou, a ktorý pri uzavieraní kupnej zmluvy prostredníctvom Internetového obchodu Predávajúceho, nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti.

2.2.Na smluvní vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo smluvního vzťahu vyplynúť) s Kupujúcimi, ktorí vystupujú v postavení právnických osôb, resp. s fyzickými osobami – podnikateľmi, ktoré konajú v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti /Kupujúcimi, ktorí nevystupujú v postavení spotrebiteľa/ sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

2.3.Zmlúvou uzavretou na diaľku sa na účely týchto Všeobecných obchodných podmienok rozumí dohoda medzi Predávajúcim a spotrebiteľom dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti Predávajúceho a spotrebiteľa, najmä využitím webového sídla prípadne ďalšími diaľkovo-komunikačnými prostriedkami.

2.4. Pojem Kúpna zmluva zahŕňa kúpno-predajnú zmluvu, zmluvu o poskytnutí služby a zmluvu o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči.

3.Produkty (ďalej aj „Veci“) sú tovary, služby, ktoré sú určené na predaj a zároveň sú uverejnené v Internetovom obchode Predávajúceho. 

3.1.Pojem Tovar zahŕňa aj elektronický obsah nedodávaný na hmotnom nosiči.

4.Predávajúci je súčasne prevádzkovateľom elektronického systému, prostredníctvom ktorého prevádzkuje internetový obchod na doméne s názvom www.moristrade.com (ďalej aj „Internetový obchod“). 

 

5.Príslušným orgánom vykonávajúci dohľad nad zákonnosťou v oblasti ochrany spotrebiteľa je:

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie

so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj

Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1

Odbor výkonu dozoru

tel. č. 051/772 15 97

fax č. 051/772 15 96

email:pr@soi.sk

webový odkaz na podávanie podnetov:https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti/Podajte-podnet.soi

 

6.Sťažnosti, alebo podnety Kupujúci môže tiež adresovať aj priamo Predávajúcemu na adresu uvedenú v Čl. Aj, bod. 1.1.1. týchto VOP. Predávajúci zároveň odporúča Kupujúcim, aby stížnosti a podnety (z dôvodu urýchlenia vybavenia) Predávajúcemu adresovali na emailovú adresu Predávajúceho: info@moristrade.com

Akákoľvek sťažnosť, alebo podnet bude Predávajúcim posúdená a vybavená do 10 pracovných dní od jej prijatia. Pričom o jeho vybavení Predávajúci informuje Kupujúceho rovnakou formou, akú Kupujúci sťažnosť, alebo podnet Predávajúcemu doručil.

 

7.V zmysle §3, ods. 1 písm. n), Zákona č. 102/2014 Zz Predávajúci informuje spotrebiteľa, že neexistujú žiadne špeciálne príslušné kodexy chovania, ku ktorým sa Predávajúci zaviazal k ich dodržiavaniu, pričom kodexom chovania sa rozumí dohoda, alebo súbor pravidiel, ktoré vymedzujú chovanie Predávajúceho, ktorý sa zaviazal dodržiavať tento kodex chovania vo vzťahu k jednej alebo viacerým osobitným obchodným praktikám, alebo obchodným odvetviam, ak tieto nie sú ustanovené zákonom, alebo iným právnym predpisom alebo opatrením orgánu verejnej správy, ktoré sa Predávajúci zaviazal dodržiavať, ao spôsobe, akým sa môže spotrebiteľ s nimi oboznámiť, alebo získať ich znenie.

 

II. Objednávka produktu –  uzatvorenie kupnej zmluvy 

 

1.Návrhom na uzavretie kupnej zmluvy zo strany Kupujúceho, je odoslanie objednávky produktov Kupujúcim realizované prostredníctvom elektronického objednávkového formulára, využitím webového sídla Predávajúceho, prípadne ďalšími diaľkovo-komunikačnými prostriedkami.

2.K uzavretiu kupnej zmluvy medzi Kupujúcim a Predávajúcim dochádza momentom doručenia potvrdenia o prijatí objednávky Kupujúcemu, ktorú Kupujúci vytvoril v zmysle Čl. II., bod 1 týchto VOP Predávajúcim, (elektronicky na emailovú adresu Kupujúceho, ktorú si zvolil Kupujúci v procese vytvárania objednávky).

2.1. V prípade ak si Kupujúci zvolí ako formu platby online platbu kartou, platbu prevodom na účet Predávajúci, k uzavretiu Kupnej zmluvy dochádza momentom súčasného splnenia dvoch podmienok, a to: 

2.1.1.Pripísania celkovej ceny objednávky na účet Predávajúceho.

2.1.2.Potvrdením objednávky Kupujúceho Predávajúcim v zmysle Čl. II, bod. 2 týchto VOP.

2.1.3.V prípade ak boli splnené obe podmienky uvedené v bodoch 2.1.1. a 2.1.2. Čl. II týchto VOP. K uzavretiu Kupnej zmluvy dochádza momentom splnenia podmienky, ktorá bola splnená neskôr.

3.Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú a zaniká najmä splnením všetkých záväzkov Predávajúceho a Kupujúceho.

3.1.Kúpna zmluva môže zaniknúť aj v iných právnym poriadkom Slovenskej republiky v vymedzených prípadoch, a to najmä dohodou smluvních strán, odstúpením od zmluvy zo strany spotrebiteľa, alebo neuhradením ceny objednávky v lehote splatnosti.

4.Predávajúci informuje Kupujúceho, že v prípade objednania produktov Kupujúcim, je objednávanie spojené s povinnosťou platby pre Kupujúceho, a to formou platby akou si zvolil Kupujúci.

III. Kúpna cena a platobné podmienky 

 

1.Cena tovarov a služieb objednávaných prostredníctvom Internetového obchodu (ďalej len „kúpna cena“) je uvedená samostatne pre každý produkt a je platná v momente vytvorenia objednávky Kupujúcim.

 

2.Základným platidlom je mena euro. 

 

3.Kúpna cena tovarov, alebo služieb uvedených v internetovom obchode Predávajúceho je celková cena tovarov, alebo služieb vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní, pričom je zreteľne uvedená na Internetovom obchode Predávajúceho. V kupnej cene tovarov, alebo služieb nie sú zahrnuté dopravné náklady, ani iné náklady súvisiace s dodaním produktov. Predávajúci je platcom DPH /dane z pridanej hodnoty/.

IV. Zpôsoby platby

1. Za tovar a služby v Internetovom obchode Predávajúceho môžete platiť týmito spôsobmi:

1.1.platba bankovou kartou prostredníctvom platebnej brány - cena 0 Eur s DPH

1.2.platba v hotovosti pri osobnom prevzatí na adrese MORIS trade s.r.o., Miloša Janošku 369/13, Štrba 059 38, Slovenská republika - cena 0 Eur s DPH

1.3.platba vkladom, alebo prevodom na účet Predávajúceho - cena 0 Eur s DPH 

V. Dodanie produktov

1.Predávajúci je povinný splniť objednávku a dodať Kupujúcemu tovary, alebo služby v lehote najneskôr do 30 dní odo dňa uzatvorenia kupnej zmluvy v zmysle čl. II, bod 2 a nasl., týchto VOP. Obvyklá doba kedy predávajúci tovar, alebo službu expeduje je však 1 pracovný deň odo dňa uzatvorenia kupnej zmluvy, v zmysle čl. II, bod 2 a násl., týchto VOP.

1.1.Predávajúci je povinný dodať produkty Kupujúcemu v objednanom množstve a kvalite spolu s daňovými dokladmi, ktoré sa vzťahujú na objednávku, a inými dokladmi, ak existujú a sú typické pre dané produkty prípadne služby.

2.Miestom dodania objednaného produktu je adresa uvedená Kupujúcim v objednávke.

3.Dodanie produktu Predávajúci uskutoční vlastnými prostriedkami k rukám Kupujúceho (alebo Kupujúcim splnomocnenej osobe na prevzatie produktu), alebo prostredníctvom tretích osôb (prepravných a zásielkových spoločností).

4.Dodanie produktu je uskutočnené jeho prevzatím Kupujúcim (alebo Kupujúcim splnomocnenej osobe na prevzatie produktu).

5.Predávajúci môže zaslať tovar ktorý je okamžite dostupný Kupujúcemu a zvyšnú časť objednávky doručí dodatočne v lehote, ktorá je v súlade s lehotou doručenia podľa týchto VOP, avšak len za predpokladu, že Kupujúcemu týmto konaním Predávajúceho nevzniknú žiadne dodatočné náklady, a len v prípade ak s tým Kupujúci súhlasí.

6.Predávajúci neuzatvorí kúpno-predajnú zmluvu ani nevykoná predaj, sprostredkovanie, alebo dodanie alkoholických nápojov /výrobkov/, tabakových výrobkov a ďalších výrobkov osobám (Kupujúcim), ktoré v momente uzatvorenia kúpno-predajnej zmluvy nedovŕšili vek 18 rokov, a ktorých predaj je osobám mladším ako 18 rokov zakázaný, a to v zmysle av súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. V náväznosti na uvedené, Predávajúci overí splnenie podmienky dovŕšenia veku 18 rokov Kupujúceho, kontrolou veku prostredníctvom dokladu totožnosti Kupujúceho /občiansky preukaz, alebo pas/, a to pri odovzdávaní objednávky do rúk Kupujúceho. Uvedené Predávajúci vykoná prostredníctvom poverenej osoby, ktorý objednávku Kupujúcemu má doručiť. V prípade ak Kupujúci nedovŕšil vek 18 rokov, prípadne ak Kupujúci nepreukáže alebo odmietne preukázať svoj vek, Predávajúci objednávku Kupujúcemu neodovzdá a kupná zmluva zanikne.

 

VI. Prevzatie produktu

 

1.Nebezpečenstvo poškodenia produktu a zodpovednosť za škodu na produkte prechádza na Kupujúceho až jeho riadnym prevzatím, pričom nezáleží na tom, či Kupujúci prevezme produkt osobne alebo prostredníctvom poverenej / splnomocnenej tretích osôb.

2.Prevzatím produktu prechádza na Kupujúceho vlastníctvo kúpeného produktu. Pri zásielkovom predaji prechádza vlastníctvo na Kupujúceho prevzatím produktu Kupujúcim na mieste dodania ním určenom.

2.1.Kupujúci má okrem iného právo neprevziať dodaný produkt od dopravcu, najmä pokiaľ je dodaná vec iného typu alebo v prípadoch /uvedený výpočet je len demonštratívny, a nedotýka sa ďalších práv Kupujúceho neprevziať dodaný produkt/:

a) dodanie produktu/produktov, ktoré sú v rozpore s uzavretou kupnou zmluvou 

b) dodanie produktu/produktov, ktoré sú v poškodenom obale alebo,

c) dodanie produktu/produktov, ktoré sú bez príslušných dokladov.

2.2.Pokiaľ dojde k dodaniu produktu/produktov Kupujúcemu podľa písm. a) bodu 2.1 tohto článku, má Kupujúci okrem iného právo na to, aby mu Predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu dodal vec v súlade s dohodnutými podmienkami v kupnej smlouve, a to buď výmenou produktu/produktov alebo ich opravou. Pokiaľ nie je takýto postup možný, má právo Kupujúci požadovať zľavu z kupnej ceny alebo od zmluvy odstúpiť.

3.Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie ceny objednávky od Kupujúceho za dodané tovar.

VII. Prepravné – spôsoby dopravy produktov a cena za ich dopravu 

 

1.Prepravné náklady Predávajúceho nie sú zahrnuté v kupnej cene produktu uvedeného na internetovej stránke Predávajúceho.

2. Zpôsoby dopravy a cena za dopravu objednaných produktov:

2.1. Formy Dopravy:

2.1.1.Kuriérska služba

2.1.2.Osobný odber

2.2.Ceny za Dopravu:

2.2.2.Cena za dopravu prostredníctvom kurierskej služby – cena 5 Eur

2.2.3.Cena v prípade osobného odberu v prevádzkarni Predávajúceho – cena 0 Eur

VIII. Odstúpenie Kupujúceho od kupnej zmluvy bez uvedenia dôvodu

1.Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru, ak si Predávajúci riadne a včas splnil informačné povinnosti podľa §_cc781905-3c5 . 1 písm. h). zák. č. 102/2014 Zz  v platnom znení .

Ak Predávajúci včas a riadne poskytol spotrebiteľovi informácie o práve odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 Z. z.)., spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku, alebo od zmluvy uzavretej mimo obchodných priestorov Predávajúceho do 14 dní odo dňa:

 

a) prevzatia tovaru podľa čl. VIII, bod 1.1. týchto VOP v prípade zmlúv, predmetom ktorých je predaj tovaru,

 

b) uzavretie zmluvy o poskytnutí služby alebo

 

c) uzavretie zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči.

 

1.1.Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretí osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa

 

a) tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

 

b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,

 

c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

 

1.1.1.Ak Predávajúci poskytol spotrebiteľovi informácie podľa § 3 ods. 1 písm. h), zák. č. 102/2014 Zz v platnom znení  až dodatočne, najneskôr však do 12 mesiacov od začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa čl. VIII bod 1. týchto VOP, lehota na odstúpenie č. 14 dní odo dňa, keď Predávajúci dodatočne splnil informačnú povinnosť.

 

1.2.Ak Predávajúci neposkytol spotrebiteľovi informácie podľa § 3 ods. 1 písm. h) zák. č. 102/2014 Zz v platnom znení  ani v dodatočnej lehote podľa čl. VIII bod 1.1.1. týchto VOP, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 12 mesiacoch a 14 dňoch odo dňa začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa odseku podľa čl. VIII bod 1. týchto VOP

 

1.3.Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

 

2.Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak Predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bolo tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. (§ 10 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z.).

 

3.Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, odstúpenie od kupnej zmluvy oznámiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty Predávajúcemu. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu Predávajúceho, ktorá je: 

MORIS trade s.r.o., Miloša Janošku 369/13, Štrba 059 38, Slovenská republika

Toto právo môže spotrebiteľ uplatniť aj v ktorejkoľvek prevádzkárni Predávajúceho. 

 

4.Odstúpenie od kupnej zmluvy možno u Predávajúceho uplatniť v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči. Uplatnenie odstúpenia od zmluvy je možné uskutočniť aj prostredníctvom Formulára na odstúpenie od zmluvy, ktorý je sprístupnený na webovej stránke Predávajúceho. Spotrebiteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť aj ústne a to najmä jednoznačne formulovaným vyhlásením spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy.

5. Odstúpením od zmluvy sú si smluvní strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia. Spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si Predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h).  Zákona č. 102/2014 Z. z.

 

6.Spotrebiteľ môže k odstúpeniu od zmluvy bez uvedenia dôvodu využiťformulár odstúpenia od kupnej zmluvy.Uvedený formulár je volne prístupný na internetovej stránke Predávajúceho.

7.Ak spotrebiteľ od zmluvy odstúpi v zmysle zákona č.102/2014 Zz, znáša náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu podľa § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Zz, a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty, To neplatí, ak Predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám, alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i). zákona č. 102/2014 Zz 

8.Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov; tím nie je dotknuté ustanovenie § 8 ods. 5. Zákona č. 102/2014 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo obchodných priestorov Predávajúceho ao zmene a doplnení niektorých zákonov

9.V zmysle § 9 ods. 3 Zákona č. 102/2014 Z. z. v platnom znení., Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim.

10.Zásielky poslané v prípade odstúpenia od kupnej zmluvy ako dobierka nebudú zo strany Predávajúceho prevzaté. Kupujúcim odporúčame zasielať zásielky doporučene, alebo obdobnou formou bez uvedenia sumy dobierky.

 

11.Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak Predávajúci súhlasil, že ich bude snášať sám, alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i). Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo obchodných priestorov Predávajúceho ao zmene a doplnení niektorých zákonov

12. Okrem povinností uvedených v odsekoch 1, 3 až 5 a § 9 ods. 3 Zákona č. 102/2014 Z. z. uplatnenie práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy nesmie mať za následok vznik ďalších nákladov ani iných povinností pre spotrebiteľa.

 

13. Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v § 7 ods. článok 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Zz

Konkrétne:

a)poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyhlásením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý Predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

c)predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na míru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

d)predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo zkaze,

e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

g) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré Predávajúci nemôže ovplyvniť,

h)vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal Predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy Predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary predom neobjednal,

i)predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

j) predaj periodického tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj knih nedodávaných v ochrannom obale,

k)poskytnutie ubytovacích služieb na iný účel ako na účel bydlenia, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci volného času a podľa ktorej sa Predávajúci zavazuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,

l)poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyhlásením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

14.V prípade odstúpenia od zmluvy Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi finančné prostriedky rovnakou formou, akou ich od spotrebiteľa obdržal. Meniť formu vrátenia finančných prostriedkov spotrebiteľovi, je možné len na základe súhlasu spotrebiteľa.

15.Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, Predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa § 9 odseku 1 zákona č. 102/2014. Zz pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť Predávajúcemu, ibaže Predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

16.Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy o službách a pred začatím poskytovania služieb udelil výslovný súhlas podľa § 4 ods. 6 zákona č. 102/2014. Sz v platnom znení, spotrebiteľ je povinný uhradiť Predávajúcemu iba cenu za skutočne poskytnuté plnenie do dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Cena za skutočne poskytnuté plnenie sa vypočíta pomerne na základe celkovej ceny dohodnutej v zmluve. Ak je celková cena dohodnutá v zmluve nadhodnotená, cena za skutočne poskytnuté plnenie sa vypočíta na základe tržnej ceny poskytnutého plnenia.

 

17.Spotrebiteľ nie je povinný platiť za

 

17.1.Služby poskytnuté počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy bez ohledu na rozsah poskytnutého plnenia ak:

 

17.1.1.Predávajúci neposkytol spotrebiteľovi informácie podľa § 3 ods. 1 písm. h) alebo písm. j), Zákona č. 102/2014 Z. z. v platnom znení

 

17.1.2.Spotrebiteľ neudelil Predávajúcemu výslovný súhlas so začatím poskytovania služby podľa § 4 ods. 6, Zákona č. 102/2014 Z. z. v platnom znení

 

17.2.Úplne alebo čiastočne poskytnutý elektronický obsah, ktorý nie je dodávaný na hmotnom nosiči, ak:

 

17.2.1.Spotrebiteľ neudelil Predávajúcemu výslovný súhlas so začatím poskytovania elektronického obsahu podľa § 4 ods. 8, Zákona č. 102/2014 Z. z. v platnom znení

 

17.2.2.Spotrebiteľ nevyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyhlásením súhlasu podľa prvého bodu stráca právo na odstúpenie od zmluvy, alebo

 

17.2.3.Predávajúci neposkytol spotrebiteľovi potvrdenie v súlade s § 6 ods. 1 alebo ods. 2 písm. b). Zákona č. 102/2014 Z. z. v platnom znení

 

18.Ak na základe zmluvy uzavretej mimo obchodných priestorov Predávajúceho bolo tovar dodaný spotrebiteľovi domov v čase uzavretia zmluvy a vzhľadom na jeho povahu nie je možné tovar odeslať späť Predávajúcemu poštou, Predávajúci je povinný zabezpečiť vyzdvihnutie tovaru na svoje náklady v lehote podľa §9 ods. 1. zákona č. 102/2014. Zz, v platnom znení

19. Predávajúci poučuje Kupujúceho, že ak sa má na základe zmluvy o službách začať poskytovanie služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy alebo ak Kupujúci o poskytovanie služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy požiada:

 

19.1.Kupujúci udelením súhlasu so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy stráca po úplnom poskytnutí služby právo na odstúpenie od zmluvy.

 

19.2.Predávajúci musí disponovať výslovným súhlasom Kupujúceho so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a vyhlásenie o tom, že spotrebiteľ bol riadne poučený podľa bodu 19.1. článku VIII, týchto VOP.

IX. Alternatívne riešenie sporov

 

1.V prípade, že spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, Kupujúci má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak Predávajúci na žiadosť spotrebiteľa podľa predchádzajúcej vety odpovie zamiavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa ho odoslania spotrebiteľom, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Zz o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov ao zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia (kontakt nájdetehttps://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebiteľských-sporov.soi), alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapsaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárskej Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/, alebo priamo na stránkehttps://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebiteľa/alternativne-riesenie-spotrebiteľských-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebiteľských-sporov-1

Kupujúci má právo volby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Kupujúci môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/, alebo priamo na internetovej  stránkehttps://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage. Alternatívne riešenie sporov môže využiť ľan Kupujúci, ktorý pri uzavieraní a plnení zmluvy vystupuje v postavení spotrebiteľa. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a Predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzavretých na diaľku. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh odmietnuť, ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Všetky ďalšie informácie ohľadom alternatívneho riešenia sporov medzi Predávajúcim a Kupujúcim – spotrebiteľom vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy ako spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiacich s Kúpnou zmluvou ako spotrebiteľskou zmluvou sú uvedené na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR_cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58dwww.mhsr.sk a v zákone č. 391/2015 Zz o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov ao zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

X. Záverečné ustanovenia

1.Predávajúci si vyhrazuje právo na zmenu Všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny Všeobecných obchodných podmienok je splnená jeho umiestnením v Internetovom obchode Predávajúceho. V prípade zmeny vo Všeobecných obchodných podmienkách, vzťah medzi Kupujúcim a Predávajúcim sa řídí podľa Všeobecných obchodných podmienok platných a účinných pri uzavretí Kúpno-predajnej zmluvy, a to až do momentu ho zániku.

2. Na smluvní vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo smluvního vzťahu vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré pri uzavieraní kupnej zmluvy podľa týchto VOP nekonajú v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti /spotrebiteľmi/, sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytnutí služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo obchodných priestorov Predávajúceho a zákon č. 250/ 2007 Zz o ochrane spotrebiteľa.

3.Tieto Všeobecné obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť Reklamačného poriadku a Zásad a poučenia o ochrane osobných údajov tohto internetového obchodu. Dokumenty - Reklamačný poriadok a Zásady a poučenia o ochrane osobných údajov tohto internetového obchodu sú uverejnené na doméne Internetového obchodu Predávajúceho.

4.Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť ich uverejnením v Internetovom obchode Predávajúceho dňa 15/02/2021.

 

Tento eshop je certifikovanýhttp://www.pravoeshopov.sk

bottom of page